1.Administratorem  danych osobowych pacjentów jest Centrum Opieki Medycznej EXTRA-MED Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, 81-452 Gdynia przy ul. Batalionów Chłopskich 7.

2.Dane osobowe pacjentów są przetwarzane w celu udzielania i odpowiedniego rozliczenia świadczeń medycznych, a podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na udzielanie tychże świadczeń.

3.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

4.W celu realizacji świadczenia medycznego, dane osobowe pacjentów mogą być dalej powierzone podwykonawcy.

5.Dane osobowe, zebrane w związku z udzielaniem świadczeń medycznych będą przechowywane przez okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji medycznej tj. 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

6.Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione.

7.Pacjentom przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

8.Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

9.Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z obowiązującym prawem.

10.Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego. Dotyczy to pacjentów (obcokrajowców), ubezpieczonych w innym kraju a korzystających z usług medycznych w Przychodni EXTRA-MED w Gdyni. Informujemy, że dane osobowe tej grupy osób są przesyłane do państwa trzeciego w celu i w zakresie niezbędnym do rozliczenia wykonanej usługi.